BOLU SEBEN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARIMIZ

SEBEN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

 AB-DIŞ İLİŞKİLER BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

AB İşlemleri

1 - Dilekçe

2 - Yurt Dışına Çıkış İzin İstek Formu

3 - Davet Mektubu

4 - Proje Kabul Yazısı

5 - Hibe Sözleşmesi

6 - Yurt Dışı Gezi Bilgi Formu

7 - Öğrenci Muvaffakatnameleri

8 - Program İçeriği(Yurt Dışından Ziyaretçi Gelişleri için)

3 Gün

 DESTEK HİZMETLERİ (AYNİYAT) BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili iş ve işlemler

1 - Alınan Malzemenin taşınır işlem fişi

7 Gün

 BİLGİ EDİNME – CİMER – MEBİM BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Bilgi Edinme

1 - Dilekçe ya da internet

15 Gün

2

CİMER

1 - İnternet

15 Gün

3

MEBİM

1 - Telefon

3 Gün

4

MEBBİS BİLGİ EDİNME

1 - İnternet

3 Gün

 

 

 

 

TEFTİŞ - HUKUK BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

İHBAR VE SUÇ DUYURULARI

1 - Başvuru sahibinin adı-soyadı, T.C. Kimlik No.su ve imzası ile iş veya ikametgah adresini içeren dilekçe.

İlgili mevzuat çerçevesinde soruşturmanın seyrine göre değişmektedir. (30 gün içinde başvuru sonucu veya yapılmakta olan işlemin safahatı hakkında gerekçeli cevap verilir)

2

Dilekçe Hakkı Kapsamında Yapılan Başvuruların Alınması

1 - Dilekçe/e-Posta

1 İş Günü

3

(İNCELEME VE SORUŞTURMA)

Ceza verme zaman aşımı

Disiplin fiilinin işlendiği tarihten itibaren en geç 2 (iki) yıl içerisinde soruşturmanın bitirilip ilgili memura gerekli disiplin cezasının uygulanmış olmasını gerektiren zaman aşımıdır.

 DESTEK HİZMETLERİ (MUHASEBE-ÖDEMELER) BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Kişi Mahkeme Kararı Ödemesi

1 - Kişi Dilekçesi

2 - Serbest Meslek Makbuzu

3 - Mahkeme Kararı

4 İş Günü

2

İcra Mahkeme Kararı Ödemesi

1 - İcra Kararı

2 - Mahkeme Kararı

4 İş Günü

         

 

ÖZEL YURTLAR BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Özel Yurt Açma

1 - Dilekçe

a) Şirket ve benzerleri için Ticari Sicil Gazetesi´nde yayınlanmış veya Noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi

b) Diğer özel hukuk tüzel kişiler için yönetim kurulu veya yetkili organın kurucu temsilcisi olarak seçtiği gerçek kişiyi gösteren karar örneği

2 - Kurucuya ait iki adet fotoğraf

3 - Adli sicil beyanı

4 - İkametgâh belgesi

5 - Diploma

6 - Binaya ait üç adet röleve

7 - Binanın endüstriyel kuruluşlardan uzak olduğunu belirten İl Sağlık Müdürlüğünden alınan belge

8 - Binanın kiralık olması halinde kira sözleşmesi veya tapu senedi

9 - Kurucu bina üzerinde intifa hakkına sahipse buna ilişkin olarak tapu sicilinden alınan belge

10 - Binanın mesken veya iş yeri olduğunu belirten Belediye İmar Müdürlüğünden alınan yapı kullanım izin belgesi

11 - Yetkili (Yapı Denetim Firmaları) kuruluştan alınan binanın depreme dayanıklı olduğunu gösteren belge

12 - Şirket ve benzerleri için Ticaret Sicil Gazetesi´nde yayımlanmış veya Noter tasdikli şirket sözleşmesi ile kurucu temsilcisi olduğunu belirten yetki belgesi

13 - Su Tesisatı Projesi Planı (1 Adet)

14 - Elektrik Tesisatı Projesi Planı (1 Adet)

15 - Jeneratörün Bulunduğuna Dair Belge

16 - İtfaiye Müdürlüğünden alınan Rapor

17 - Mimarın İTB Belgesi (İşyeri Tescil Belgesi) ve SİM Belgesi

3 Gün

2

Özel Öğrenci Yurtlarının Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Talebiyle Öğretime Ara Vermesi

1 - Kurucunun Üst Yazısı

2 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi

3 - Yönetim Kurulu kararı

4 - Tüm personele duyuru yazısı

5 - Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı

3 Gün

3

Özel Yurtlarda Öğretime Ara Verme İzninin İptali ile İlgili İşlemler

1 - Kurucunun Üst Yazısı

2 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi

3 - Yönetim Kurulu kararı

4 - Tüm personele duyuru yazısı

5 - Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı

3 Gün

4

Özel Yurtlara Personel Görevlendirme İsteği

1 - Kurumun ve Kurucu Yazısı

2 - Teklif Formu

3 - İş sözleşmesi

4 - Müracaat Dilekçesi

5 - Taahhütname

6 - Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi

7 - Sağlık raporu ve kantinci, aşçı ve yemekhane görevlisinin portör muayeneleri

8 - Adli sicil beyanı

9 - Nüfus Cüzdanı Örneği

10 - İkametgah İlmühaberi

11 - Öğrenim Belgesi noter tasdiklisi veya aslının görülmesi halinde onaylanması

12 - Aşçı, Kaloriferci ve Güvenlik Görevlisi personellerinin sertifikaları

3 Gün

5

Özel Yurtlara Yönetici Görevlendirme İsteği

1 - Kurumun ve Kurucu Yazısı (2 Nüsha)

2 - Teklif Formu (2 Nüsha)

3 - İş sözleşmesi (2 Nüsha)

4 - Müracaat Dilekçesi (2 Nüsha)

5 - Taahhütname (2 Nüsha)

6 - Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan sigorta belgesi (2 Nüsha)

7 - Sağlık raporu (2 Nüsha)

8 - Adli sicil beyanı (2 Nüsha)

9 - Nüfus Cüzdanı Örneği (2 Nüsha)

10 - İkametgah İlmühaberi (2 Nüsha)

11 - Öğrenim Belgesi noter tasdiklisi veya aslının görülmesi halinde onaylanması (2 Nüsha)

12 - FETÖ’ye bağlı kurumlarda çalışmadığına bağlı matbu taahhütname.

13 - Hizmet Cetveli

3 Gün

6

Özel Yurt Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği

1 - Kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi (2 Nüsha)

2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı (2 Nüsha)

3 - Bir adet eski yerleşim planı (1 Nüsha)

4 - Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğünün inceleme raporu

5 - Kurucu Üst Yazısı (2 Nüsha)

6 - Mimarın İTB Belgesi (İşyeri Tescil Belgesi)

2 Gün

7

Özel Yurtlarının İsim Değişikliği

1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi (2 Nüsha)

2 - Yönetim Kurulu kararı (2 Nüsha)

3 - 3-Bakanlıkça veya mülki amir tarafından yapılan denetim raporu

2 Gün

8

Özel Yurt Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği

1 - Kurucu değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi (2 Nüsha)

2 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ait yönetim kurulu kararı (2 Nüsha)

3 - Adli sicil beyanı (2 Nüsha)

4 - İkametgâh beyanı (2 Nüsha)

5 - 4 adet renkli vesikalık fotoğraf

6 - Diploma/ geçici mezuniyet belgesi (2 Nüsha)

3 Gün

9

Özel Yurtların Kurum Nakli

1 - TC kimlik no (2 Nüsha)

2 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi (2 Nüsha)

3 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği (2 Nüsha)

4 - Yerleşim planı (2 Nüsha)

5 - İl Sağlık Müdürlüğü raporu

6 - Bayındırlık ve İskân İl Müdürlüğü raporu

7 - İl İtfaiye Müdürlüğü raporu

8 - İlköğretim müfettişleri raporu

9 - Kurucuya ait dört adet renkli vesikalık fotoğraf

10 - Adli sicil beyanı

11 - İkametgâh belgesi

12 - Diploma

3 Gün

10

Özel Yurdun Devredilmesi

1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi (2 Nüsha)

2 - Noter tarafından düzenlenen devir sözleşmesi (2 Nüsha)

3 - Yeni kurucuya ait adli sicil beyanı

4 - Kira sözleşmesi (2 Nüsha)

5 - Tüzel kişi ise Ticaret Sicil Gazetesi´nde yayımlanan ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi

6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı (2 Nüsha)

7 - Kurucuya ait dört adet renkli vesikalık fotoğraf

8 - Adli sicil beyanı

9 - İkametgâh belgesi

10 - Diploma

11 - Nüfus cüzdanı fotokopisi

12 - Eksikliği Bulunmadığına Dair Bir Önceki Dönemin Denetim Raporu

3 Gün

11

Özel Yurdun Kapatılması

1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi (2 Nüsha)

2 - Varsa Ortaklar Kurulu kararı (2 Nüsha)

3 - Tüm personele duyuru yazısı

4 - Personel istifa dilekçeleri

5 - Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı

6 - İlköğretim müfettişi inceleme raporu

7 - Yönetmelik Gereği Kurumda Bulunması Zorunlu Defter ve Belgelerin tamamı

3 Gün

 TEMEL VE ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİ İŞLERİ BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Mezuniyet/Ayrılma Belgeleri (Diploma Kayıt Örneği)

1 - Dilekçe

2 - Nüfus Cüzdanı Örneği

5 Gün

         

 

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Mahalli Hizmetiçi Eğitim Kurs/Seminer Başvurusu

 

İl Milli Eğitimin Ayarladığı Takvim Süresi

2

Mahalli Hizmetiçi Eğitim Kurs/Seminer Açılması

Program, Ek-1 Kursiyer Listesi, Ders Dağıtım Çizelgesi, Eğitici Kurs Belgesi

İl Milli Eğitimin Ayarladığı Takvim Süresi

3

Merkezi Hizmetiçi Eğitim Kurs/Seminer Başvuruları

 

İl Milli Eğitimin Ayarladığı Takvim Süresi

 KÜLTÜREL FAALİYETLER BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne başvurulan öğrenci eserlerinin incelenmesi ve onaylanması

 

7 Gün

2

Ücretsiz Ders Kitaplarının Dağıtımı

 

Bakanlığımız Genelgesi Doğrultusunda

3

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden gelen yarışma yazılarının okullarımıza gönderilmesi

 

3 Gün

4

Yarışmalar (Resim-Şiir-Kompozisyon-vb)

 

Yarışma şartnamelerinde belirtilen tarihler çerçevesinde

5

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği Kapsamında Yapılan Geziler

1 - Yükleniciye ait “İşletme Belgesi”nin onaylı sureti. (Türsab’a Onaylatılacak)

2 - Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge. (TÜRSAB Üyelik Belgesi)

3 - Görevlendirilmesi hâlinde tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti

4 - Araç sürücüsünün/sürücülerinin “Sürücü Belgesi” ile “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC2)” nin yüklenici tarafından onaylı suretleri

5 - D2 Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti

6 - Taşıt Kartı

7 - Taşıt Belgesi

8 - Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti

9 - Zorunlu Mali Sorumluluk (trafik) sigorta poliçesi

10 - Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesi

11 - Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi’nin birer sureti

12 - Araç, yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti

13 - Gezi planı

14 - Geziye katılanların T.C. kimlik numaralarının da yazıldığı liste

15 - Okul gezileri çerçeve sözleşmesi (Her sayfası hem yüklenici firma hem de okul idaresi tarafından kaşelenip imzalanacak)

16 - Sorumluluk belgesi (Gezide görevli idareci ve öğretmenler tarafından imzalanacak)

7 Gün

ÖZEL EĞİTİM/REHBERLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Evde Özel Eğitime Muhtaç Öğrencilerle İlgili İşlemler (Evde Özel Eğitim Hizmetleri)

1 - Dilekçe

2 - Süreğen hastalığının bulunduğunu belirten sağlık raporu

15 Gün

 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Özel Öğretim Kursu Açma

1 - Başvuru formu (ek-1)

2 - Kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı

3 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi

4 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı

5 - Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebadında)

6 - Gerekli tüm personelin çalışma izin tekliflerini yapacağına dair taahhütname

7 - En az 1 (bir) yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)

8 - Yönetici ve 1/3 oranında öğretmen teklifleri

9 - Yeni dergi ismi kullanacaksa 1 adet dergi örneği

10 - Marka ismi kullanacaksa marka tescil belgesi ve isim hakkı sözleşmesi

11 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)

3 Gün

2

Özel Öğretim Kurslarının Devredilmesi

1 - Dilekçe

2 - Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi

3 - Yeni kurucu/kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı

4 - En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı veya noter tasdikli örneği)

5 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi, ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi

6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı

7 - Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan

8 - Yönetici ve eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri

9 - Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname

3 Gün

3

Özel Öğretim Kursu Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Ruhsatname örneği

3 - Ortaklar kurulu kararı

4 - Tüm personele duyuru yazısı

5 - Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri

6 - Öğrenci kaydı olmadığına ilişkin yazı

3 Gün

4

Özel Öğretim Kurslarının İsim Değişikliği

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Ortaklar Kurulu kararı

3 - Yeni dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi)

3 Gün

5

Özel Öğretim Kurslarında Kurum Nakli

1 - Kurucu /kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği

3 - Yerleşim planı

4 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)

3 Gün

6

Özel Öğretim Kurslarının Dönüşümü

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı

2 - Özel öğrenci etüt eğitim merkezleri kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı

3 - Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri

4 - Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler

3 Gün

7

Özel Öğretim Kurslarında Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği

1 - Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi

2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı

3 - Bir adet eski yerleşim planı

4 - Ruhsatname örneği

3 Gün

8

Özel Öğretim Kurslarının Kurucu Yetkilerinin Geçici Olarak Devri

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi

2 - Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı

3 Gün

9

Özel Öğretim Kurslarının Kurucu Temsilcisi Değişikliği

1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Yönetim kurulu kararı

3 - Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil kaydı

3 Gün

10

Özel Öğretim Kurslarında Program İlavesi Yapma

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı

3 - İlave edilecek program ile programın onaylandığı talim ve terbiye kurulu kararı

4 - Bölüm ve araç-gereç listesi

5 - Eğitim personeli çalışma izin teklifleri

3 Gün

11

Özel Öğretim Kurslarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

6 - Adaylığının kalktığını gösterir belge

7 - İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

3 Gün

12

Özel Öğretim Kurslarında Görevlendirilecek Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

3 Gün

 ÖZEL ÖĞRETİM BÖLÜMÜ DESTEKLEME KURSLARI

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Destekleme Kursu

1 - Adli Sicil Beyanı

2 - Sağlık Beyanı

3 - Ücretli Başvuru Metni

4 - Ücretli için gerekli belge

5 - Diploma Fotokopisi

6 - Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

7 - 1 adet resim

Bakanlıkça açıklanan çalışma takvimine göre

           

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL ÇEŞİTLİ KURSLAR

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Özel Çeşitli Kurs Açma

1 - Başvuru formu

2 - Yazılı adli sicil beyanı

3 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi

4 - Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı

5 - Yerleşim planı 4 adet

6 - Resmî benzeri olmayan veya deneme mahiyetinde program uygulayan kurumlar ile bakanlıkça onaylanarak uygulamaya konulmuş öğretim programı ve haftalık ders çizelgesi bulunmayan kurumlar için; bakanlıkça onaylanmak üzere 4 nüsha öğretim programı, haftalık ders çizelgesi ve disketi - CD si

7 - Öğretmen görevlendirileceğine ilişkin taahhütname

8 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği

9 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)

3 Gün

2

Özel Çeşitli Kursun Devredilmesi

1 - Dilekçe

2 - Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi

3 - Yeni kurucuya ait yazılı adli sicil beyanı

4 - Kira sözleşmesi

5 - Tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi

6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı

7 - Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan

8 - Bir müdür üç öğretmen teklifleri veya yenilenen iş sözleşmeleri

9 - Gerekli tüm personele çalışma izin teklifi yapılacağına dair taahhütname

3 Gün

3

Özel Çeşitli Kursun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Ruhsatname örneği

3 - Ortaklar kurulu kararı

4 - Tüm personele duyuru yazısı

5 - Müdür, öğretmen istifa dilekçeleri

6 - Öğrenci kaydı yapılıp yapılmadığına ilişkin yazı

3 Gün

4

Özel Çeşitli Kurslarda KPSS Kurs Programı Uygulama İsteği

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi ya da ortaklar kurulu kararı

2 - Kurs programı

3 - Zaman çizelgesi

4 - Öğretmen teklifleri (Türk Dili ve Edebiyatı veya Türkçe, Tarih, Coğrafya ve Matematik branşlarında)

3 Gün

5

Özel Çeşitli Kursların İsim Değişikliği İsim Değişikliği

1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Ortaklar Kurulu kararı

3 - Yeni dergi ismi kullanılacak ise dergi örneği, markalı isim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi)

3 Gün

6

Özel Çeşitli Kurslarda Kurum Nakli

1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği

3 - Yerleşim planı

4 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)

3 Gün

7

Özel Çeşitli Kurslarda Kurumların Dönüşümü

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin kurumunu dönüştürmesine ilişkin yazı

2 - Özel çeşitli kurslar kısmına öğrenci kaydı olmadığına dair yazı

3 - Müdür ve öğretmen istifa dilekçeleri

4 - Dönüştürülecek kurum ile ilgili kurum açmada istenilen belgeler

3 Gün

8

Özel Çeşitli Kurslarda Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği

1 - Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi

2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı

3 - Bir adet eski yerleşim planı

4 - Ruhsatname örneği

3 Gün

9

Özel Çeşitli Kurslarda Kurucu/Kurucu Temsilcisinin Yetkilerinin Geçici Olarak Devri

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin zorunlu nedenle görev ve yetkilerinin bir kısmını ya da tamamını geçici olarak devrettiğine ilişkin tüzel kişiliklerde yönetim kurulu kararı, gerçek kişiliklerde noter onaylı sözleşme belgesi

2 - Geçici yetki devri ile görevlendirilen kurucu/ kurucu temsilcisinin yazılı adli sicil beyanı

3 Gün

10

Özel Çeşitli Kursların Kurucu Temsilcisi Değişikliği

1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Yönetim kurulu kararı

3 - Yeni kurucu temsilcisine ait yazılı adli sicil beyanı

3 Gün

11

Özel Çeşitli Kurslarda Program İlavesi Yapma

1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı

3 - İlave edilecek program ile programın onaylandığı Talim Terbiye Kurulu Kararı

4 - Bölüm ve araç-gereç listesi

5 - Eğitim personeli çalışma izin teklifleri

3 Gün

12

Özel Çeşitli Kurslarda Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

6 - Adaylığının kalktığını gösterir belge

7 - İki yıl öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

3 Gün

13

Özel Çeşitli Kurslarda Görevlendirilecek Aday Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

6 - Kaymakamlık geçici işe başlama oluru

3 Gün

14

Özel Çeşitli Kurslarda Eğitim Personeli Atama Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

6 - Daha önce başka bir resmi veya özel öğretim kurumunda çalışmış olanlardan görevden ayrılma belgeleri

3 Gün

 ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL EĞİTİM OKULU

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Özel Eğitim Okulu Açma

1 - Başvuru formu

2 - Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

3 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi

4 - Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı

5 - Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında)

6 - Kurum Yönetmeliği farklı yönetmelik söz konusu ise yönetmelik ve CD

7 - Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalışma tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname

8 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği

9 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)

3 Gün

2

Özürlü Bireylerin Destek Eğitim Giderlerinin Bildirilmesi

1 - Özel eğitim gider tablosu

7 Gün

3

Özel Eğitim Okulu Devredilmesi

1 - Dilekçe

2 - Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi

3 - Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

4 - Kira sözleşmesi

5 - Tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi

6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı

7 - Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan

8 - Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri

3 Gün

4

Özel Eğitim Okulu Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği

1 - Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi

2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı

3 - Bir adet eski yerleşim planı

4 - Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)

3 Gün

5

Özel Eğitim Okulunda Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği

1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı

2 - Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı

3 - Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

3 Gün

6

Özel Eğitim Okulların İl ve Ülke Düzeyinde Yapacağı Yarışmalar

1 - Kurum müdürlüğünün yazısı

2 - Şartname

3 Gün

7

Özel Eğitim Okullarında Teşvikten Yararlanma

1 - Gerçek veya tüzel kişilere ait müracaat dilekçesi

2 - Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Yatırım bilgi formu

4 - Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı

5 - Firmanın sermaye yapısının nihai durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği

3 Gün

8

Özel Eğitim Okullarında Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

6 - Adaylığının kalktığını gösterir belge

7 - Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

3 Gün

9

Özel Eğitim Okullarında Öğretmenlerin / Usta Öğreticilerin Görevlendirme Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

3 Gün

10

Özel Eğitim Okullarında Adaylığı Kaldırılan Öğretmenlerin/ Usta Öğreticilerin Görevlendirme Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma veya onaylı örneği, formasyon belgesi

6 - Daha önce resmi veya özel öğretim kurumlarında eğitim personeli olarak çalışmış olanlardan en son görev yerinden ayrılışını gösterir belge

3 Gün

11

Özel Eğitim Okullarında Görevli Eğitim Personelinin Yurt Dışı Çıkış İzin Onayları

1 - Yurt dışı izni çıkış istek formu

2 - Okul müdürlüğü yazısı

3 Gün

12

Özel Eğitim Okulunun İsim Değişikliği

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Ortaklar kurulu kararı

3 - İsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi

3 Gün

13

Özel Eğitim Okulunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması

1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı

3 - İdareci ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri

3 Gün

14

Özel Eğitim Okulunun Kurum Nakli

1 - Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi

2 - En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı yada noter tasdikli örneği)

3 - 4 adet yerleşim planı (35x50cm ebadında)

4 - Yapı kullanım izin belgesi (İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir)

5 - Kurum bilgileri örneği

6 - Adres tespiti yazısı

3 Gün

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL OKUL

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Özel Okul Açma

1 - Başvuru formu

2 - Adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

3 - Kurucu tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedi

4 - Kurucu temsilcisi yönetim kurulu kararı

5 - Yerleşim planı 4 adet (35x50 cm ebatlarında)

6 - Kurum Yönetmeliği farklı yönetmelik söz konusu ise yönetmelik ve CD

7 - Yönetici ile kurumun faaliyet alanındaki derslere girmesi gereken toplam eğitim personelinin en az üçte birine ait görevlendirme teklifleri ve tüm personelin çalışma tekliflerinin yapılacağına dair taahhütname

8 - Kira sözleşmesi veya tapu örneği

9 - Teknik Rapor (İtfaiye-Bayındırlık-Sağlık)

3 Gün

2

Özel Okul Devredilmesi

1 - Dilekçe

2 - Noterlik tarafından düzenlenen devir sözleşmesi

3 - Yeni kurucuya ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

4 - Kira sözleşmesi

5 - Tüzel kişi ise ticaret sicil gazetesi ana sözleşmesi, tüzük ya da vakıf senedi

6 - Kurucu temsilcisinin belirlendiği yönetim kurulu kararı

7 - Kurumda kurucu odası olduğuna dair yazılı beyan

8 - Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri

3 Gün

3

Özel Okul Yerleşim Planı ve Kontenjan Değişikliği İsteği

1 - Yapılacak değişiklikleri gösterir ayrıntılı kurucu/kurucu temsilcisi dilekçesi

2 - Kurumun son yerleşimini gösteren 4 adet 35x50 cm veya A3 ebadında yerleşim planı

3 - Bir adet eski yerleşim planı

4 - Kat veya daire ilave edilecekse en az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı ya da noter tasdikli örneği)

3 Gün

4

Özel Okul Kurucu/Kurucu Temsilcisi Değişikliği

1 - Kurucu temsilcisi değişikliğine ilişkin yazı

2 - Kurucu temsilcisinin kurum açma kapatma devir vb. işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği yönetim kurulu kararı

3 - Yeni kurucu temsilcisine ait adli sicil kaydının bulunmadığına dair yazılı beyan

3 Gün

5

Özel Okulların İl ve Ülke Düzeyinde Yapacağı Yarışmalar

1 - Kurum müdürlüğünün yazısı

2 - Şartname

3 Gün

6

Özel Okul Teşvikten Yararlanma

1 - Gerçek veya tüzel kişilere ait müracaat dilekçesi

2 - Noter tasdikli imza sirküleri

3 - Yatırım bilgi formu

4 - Çevre ve Orman Bakanlığından alınacak çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı veya çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı

5 - Firmanın sermaye yapısının nihai durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Gazetesi aslı veya noterden veya sicil merciinden tasdikli örneği

3 Gün

7

Özel Okullarda Görevlendirilecek Yönetici Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

6 - Yönetmelikte belirtilen süre kadar öğretmen /uzman öğretici olarak çalıştığını gösterir hizmet cetveli ya da belgeleri

3 Gün

8

Özel Okullarda Öğretmenlerin / Usta Öğreticilerin Görevlendirme Tekliflerinin Yapılması

1 - TC kimlik no

2 - İş sözleşmesi

3 - Yazılı adli sicil beyanı

4 - Sağlık raporu

5 - Diploma

3 Gün

9

Özel Okul İsim Değişikliği

1 - Kurucu/kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Ortaklar kurulu kararı

3 - İsim kullanılacaksa marka tescil belgesi ile isim hakkı sözleşmesi

3 Gün

10

Özel Eğitim Okulunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması

1 - Kurucu temsilcisinin dilekçesi

2 - Tüm personel ile öğrencilere ve kursiyerlere duyuru yazısı

3 - İdareci ve eğitim personelinin istifa dilekçeleri

3 Gün

11

Özel Eğitim Okulunun Kurum Nakli

1 - Kurucu /kurucu temsilcisinin konuya ilişkin ayrıntılı dilekçesi

2 - En az bir yıllık kira sözleşmesi veya tapu örneği (aslı yada noter tasdikli örneği)

3 - 4 adet yerleşim planı (35x50cm ebadında)

4 - Yapı kullanım izin belgesi (İlköğretim Müfettişleri tarafından istenilmektedir)

5 - Kurum bilgileri örneği

6 - Adres tespiti yazısı

3 Gün

 

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI BÖLÜMÜ - ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ KURSLARI

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Açma

1 - Başvuru formu (Ek-1)

2 - 2-26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair kurucu veya kurucu temsilcisine ait yazılı beyan,

3 - Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği,

4 - Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

5 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si

6 - Motorlu taşıt sürücüleri kursları uygulayacakları öğretim programının onaylandığı Talim ve Terbiye Kurulu kararının tarih ve sayısı,

7 - Yönetici çalışma izin teklifi ve kurum öğretime başlamadan önce nitelikleri de belirtilen gerekli tüm personele ilişkin çalışma izin tekliflerinin yapılacağına dair kurucunun yazılı beyanı

8 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…)- tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

9 - Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez,

10 - Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor

11 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişkin itfaiye müdürlüğünce düzenlenen rapor,

12 - 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsat harcı yatırıldığına dair onaylı belge,

13 - Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge,

14- Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu milli eğitim müdürlüğüne müracaat eder. Dosya, üç iş günü içinde bir üst yazı ile valiliğe gönderilir,

15- Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programına ait kurucu veya kurucu temsilcisi adına kayıtlı araç teklifi,

3 Gün

2

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Devredilmesi

Kurumun, kuruculuk koşullarını taşıyan başka bir gerçek veya tüzel kişiliğe devredilebilmesi için;

1 - 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı Bölümünde düzenlenen maddelerde yer alan suçlardan mahkûm edilmemiş olduğuna dair kurucu veya kurucu temsilcisine ait yazılı beyanı,

2 - Eğitim personeli ile diğer personelin görevlendirme teklifleri ve yenilenen iş sözleşmeleri,

3 - Kurumun borç ve alacaklarının vadesi gelmemiş olanlar da dâhil olmak üzere, kurumu devralan veya devredilen gerçek kişi veya tüzel kişilik tarafından üstlenildiğini gösterir noterlikçe düzenlenen devir senedi,

4 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Ek ibare:RG-8/8/2015- 29439) (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

5 - Kurucu tüzel kişi ise kuruluş amaçları içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına ilişkin ifade ile ortakların ve ortaklar arasında tüzel kişiler varsa o tüzel kişilerin de uyruğunun yer aldığı ve tüzel kişinin niteliğine göre Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmış ana sözleşme, tüzük ya da vakıf senedinin ve varsa değişikliklerinin örneği,

6 - Kurucu temsilcisinin kurumu açma, kapatma, devir ve benzeri işlemleri yürütme yetkisine sahip olduğunun belirlendiği (Ek ibare:RG-5/7/2014-29051) genel kurul veya yönetim kurulu kararının millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

7 - 492 sayılı Harçlar Kanunu gereği ruhsat harcı yatırıldığına dair onaylı belge,

8 - Özel motorlu taşıt sürücü kursu açacaklardan kurucu gerçek kişi ise kurucunun, kurucu tüzel kişi ise kurucu temsilcisinin üniversitelerin makine, motor, otomotiv, mekatronik, otobüs kaptanlığı, ulaştırma ve trafik bölümü ve benzeri lisans veya ön lisans programlarından mezun olduğuna dair belge veya herhangi bir motorlu taşıt sürücü kursunda en az üç yıl eğitim personeli olarak çalıştığına dair belge,

9 - Özel motorlu taşıt sürücüleri kursuna, 5580 sayılı Kanun ve 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda “G” sınıfı sertifika hariç biri “B” sınıfı sertifika olmak şartıyla en az üç sertifika sınıfı öğretim programına ait kurucu veya kurucu temsilcisi adına kayıtlı araç teklifi,

10 - Gerçek kişilerde kurucu, tüzel kişilerde kurucu temsilcisi belirtilen belgeler ile bağlı bulunduğu kaymakamlık veya milli eğitim müdürlüğüne müracaat eder

11 - Kurumun devir işlemleri, yukarıda belirtilen belgelerin uygun görülmesi hâlinde (Değişik İbare:RG-13/1/2017-29947) herhangi bir inceleme raporu düzenlenmeden kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı veren merciin izni ile (Değişik ibare:RG-8/8/2015-29439) on beş iş günü içinde yapılır.

3 Gün

3

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursunun Kurucu/Kurucu Temsilcisi İsteğiyle Kapatılması

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu kurucusu veya kurucu temsilcisi; Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne, eğitim personeli ve diğer personel ile kursiyerlere en az üç ay önce yazılı olarak bildirmek şartıyla müracaatta bulunur.

3 Gün

4

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarının İsim Değişikliği

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu kurucusu veya kurucu temsilcisi; Kaymakamlık veya bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne 1739 sayılı Kanunda belirtilen Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri doğrultusunda kurumun amacına, eğitim programına ve düzeyine uygun, belli bir anlam taşıyan Türkçe ad ile değişiklik tabinde bulunur.

3 Gün

5

Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Kurum Nakli

Kurucu veya kurucu temsilcisi;

1 - Binanın kurum açılacak kat veya katları için ayrı ayrı, okul ve özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak kullanılacak binaların ayrıca bahçeleri için de üç adet 35x50 cm veya A3 ebadında kâğıtlara çizilmiş yerleşim planı ve CD’si,

2 - Kurum binası kurucuya ait ise tapu senedinin millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği; kurum binası kiralık ise (Mülga ibare:RG-3/7/2016-29761) (…) tapu senedi örneği ile başvuru tarihi itibariyle okullarda öğretim süresi kadar, diğer kurumlarda da en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya millî eğitim müdürlüğünce onaylı örneği,

3 - Kurum açılacak binanın sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin; çevre ve şehircilik il müdürlükleri, yapının proje müellifleri ya da yetkili serbest proje büroları veya üniversitelerin ilgili bölümlerince düzenlenen teknik rapor (Ek:RG-3/7/2016-29761) ile teknik raporu düzenleyen inşaat mühendisinin geçerliliği devam eden SİM ve İTB belgeleri istenir. Ancak; 6/3/2007 tarihinden sonra Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkındaki Yönetmeliğe göre yapı denetim firmaları denetiminde özel öğretim kurumu olarak yapılmış ve yapı inşaat ruhsatı bulunan binalardan sağlam ve dayanıklı olduğuna ilişkin belge istenmez,

4 - Kurum açılacak binanın ve çevresinin sağlık yönünden uygun olduğuna ilişkin il veya ilçe ilgili sağlık birimince düzenlenen rapor,

5 - Kurum açılacak binada yangına karşı ilgili mevzuatına göre gerekli önlemlerin alındığına ilişk

Seben İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çarşı Mah. İsmetpaşa Cad. No 14 14750 Seben, Bolu - 0(374) 411 30 29 2801580

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.